این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Contact Us
.: Contact Us


Address : International Center for Science,High Technology and Environmental Sciences,Kerman,Iran

Telephone : +98 - 0342 - 6228011

Fax: +98 - 0342 - 6228011