گردهمايي و همايش بازي هاي حرکتي

جهت مشاهده جزئيات برگزاري ،به آدرس اينترنتي اين همايش به نشاني : phygame.ui.ac.ir مراجعه نماييد.

 

بازگشت1396/05/01