کارگاه بين المللي ساختمان هاي انرژي صفر

جهت مشاهده جزئيات برگزاري، به پايگاه اينترنتي اين کارگاه به نشاني zeb.ui.ac.ir مراجعه نماييد

 
جهت مشاهده جزئيات برگزاري، به پايگاه اينترنتي اين کارگاه به نشاني zeb.ui.ac.ir مراجعه نماييد

بازگشت1396/11/07