راهنمای نگارش مقالات

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات

 

ü    چکیده مقالات ارسالی باید محتوای پژوهشی داشته و حاوی یافته های نوین در زمینه محورهای کنفرانس باشد.

ü    مقاله ارائه شده نباید قبلا چاپ و یا در کنفرانس یا سمینار دیگری ارائه شده باشد.

ü    چکیده مقاله باید مطابق با فرمت ارائه شده توسط کمیته علمی کنفرانس تهیه شده باشد.

ü    از هر ارائه دهنده حداکثر یک مقاله پذیرفته خواهد شد.

ü    چکیده مقاله به زبان انگلیسی و با فونت Times New Roman در اندازه ۱۲ تنظیم شود.

ü    در پایان چکیده مقاله حداکثر ۵ واژه کلیدی ارائه شود.

ü    آدرس تمام نویسندگان بعد از معرفی نویسندگان مقاله ارائه گردد.

ü    زیر نام ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود.

ü    چکیده مقاله حداکثر دارای ۲۵۰ کلمه باشد.

ü    در صورتی که مقاله ارسالی حداقل شرایط فوق الذکر را نداشته باشد و یا از منظر زبان انگلیسی واجد استانداردهای لازم نباشد به مرحله داوری ارسال نخواهد شد.