هزینه ثبت نام

صفحه اصلی > هزینه ثبت نام

 هزینه ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

دانشجویان

 200,000 تومان

دانشجویان عضو انجمن بیوشیمی فیزیک ایران

 150,000 تومان

اعضای هیأت علمی

 250,000 تومان

سایر دانشجویان شرکت کننده بدون ارائه مقاله

 250,000 تومان

سایرین

 300,000 تومان