| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه مربوط به خوابگاه

شرکت‌کنندگانی که پیش از این برای تاریخ‌های اعلامی متقاضی خوابگاه بوده‌اند، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

خوابگاه آقایان: خوابگاه سلیمان خاطر
آدرس: مجاور رستوران یاس ۲  تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۳۰۴۱


خوابگاه خانمها: مجموعه خوابگاه های دانشگاه اصفهان - خوابگاه شهدا - بلوک همدانیان
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۲۹۴۴بازگشت1396/01/29