| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارتباط با کنفرانس در زمان برگزاری

برای ارتباط با کنفرانس و هرگونه پرسش از دبیرخانه در حین برگزاری کنفرانس، با شماره موبایل کنفرانس تماس حاصل نمایید ۰۹۰۲۴۰۱۷۰۳۶
بازگشت1396/01/29