ساختار سازمانی کنفرانس

| درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس افتخاری
پروفسور امیررحیمی، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
دبیر کنفرانس
دکترسید امیرحسن منجمی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
دبیران علمی کنفرانس
پروفسور رحیم تفضلی، دانشگاه ساری، انگلستان
دکتر بهروز شاهقلی قهفرخی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان (دبیر علمی داخلی)
دبیر اجرایی
دکترسید محمد سعید احسانی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
مسئول فناوری اطلاعات
مهندس محمد پورزعفرانی
مسئول دبیرخانه کنفرانس
مهندس مریم خلیجی
اعضای کمیته‌ی اجرایی
مهندس محمد سعید مهدوی نژاد
مهندس محمدرضا رضوان
هماهنگ کننده امور بین المللی
آقای راب ون کراننبرگ، شورای اروپایی اینترنت اشیاء
اعضای کمیته‌ی علمی